Administracja celna

postheadericon Administracja celna

Prawo celne z dnia 29 grudnia 1989 r. (Dz,. U. Nr 75, poz. 445 z późn.zm.) posługuje się pojęciem organów celnych, które realizują swe zadania przy pomocy podległych im urzędów. Administracja celna jest usytuowana w resorcie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W krajach o gospodarce rynkowej jest to rozwiązanie rzadko spotykane, ponieważ sprawy celne stanowią tradycyjną domenę Ministra Finansów (Skarbu).

W Polsce organy celne tworzą pod względem jurysdykcyjnym układ dwu-instancyjny. Organem pierwszej instancji w sprawach celnych jest dyrektor urzędu celnego. Natomiast organem wyższego stopnia jest prezes Głównego Urzędu Ceł (GUC).

Prezes GUC jest centralnym organem administracji państwowej w sprawach celnych. Nadzoruje go Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Prezesa GUC powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Do zadań Prezesa GUC należy: 1) realizacja polityki celnej państwa, 2) współudział w kształtowaniu polityki celnej państwa, 3) realizacja budżetu państwa w zakresie ustalonym dla organów celnych, 4) sprawowanie nadzoru nad organami celnymi, 5) kształtowanie i realizacja polityki kadrowej w organach celnych, 6) współpraca z organami celnymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi. Zadania te Prezes GUC realizuje przy pomocy podległego urzędu oraz za pośrednictwem dyrektorów urzędów celnych. Organizację GUC określa statut nadany przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

Podstawowym organem celnym jest dyrektor urzędu celnego. Do zadań dyrektora urzędu celnego należy: 1) dokonywanie wymiaru i poboru należności celnych, 2) dopuszczenie do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu za granicę celną towarów będących przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą,

3)sprawowanie dozoru celnego i kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą, 4)zwalczanie i ściganie przestępstw i wykroczeń w zakresie ustalonym ustawą karną skarbową, 5) wymiar i pobór niektórych podatków (np. podatku importowego).

Dyrektorzy urzędów celnych wykonują swe zadania przy pomocy podległych im urzędów celnych. Tworzy je i znosi oraz określa ich siedziby oraz właściwość miejscową i rzeczową (Dz.U. z 1990 r. Nr 37, poz¦ 212 z późn.zm.) Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Odrębnie określona jest właściwość urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym (Dz.U¦ z 1976 r. Nr 3, poz¦ 21, z późn.zm.). Organizację urzędów celnych określa stat nadany przez Prezesa GUC (M.P. z 1990 r. Nr 23, poz. 178 z późn.zm.). Przewiduje on podział komórek organizacyjnych urzędu celnego na wewnętrzne (działy i referaty) oraz zewnętrzne (oddziały i posterunki). W Polsce powołano 18 urzędów celnych, z licznymi oddziałami i posterunkami.

Do administracji celnej nie zaliczamy agencji celnych. Stanowią one bowiem wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które po uzyskaniu zezwolenia Prezesa GUC do podjęcia działalności, wykonują w imieniu i na zleceniu podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą pewne czynności związane z uprawnieniami i obowiązkami tego podmiotu (art. 116-118 ustawy – Prawo celne). Agencje nie są organami administracji państwowej.

Zostaw Komentarz