admin, Autor w serwisie Prawo karne, podatkowe. Księgowość i podatki. - Strona 2 z 25

Author Archive

postheadericon Liberalizacja polityczna

Stopniowa liberalizacja polityczna, demokratyzacja i decentralizacja zarzą-dzania oraz szerokie otwarcie Polski na Zachód zaowocowały w drugiej połowie lat siedemdziesiątych powrotem do koncepcji finansów publicznych, które obejmowały o wiele szerszy zakres, niż finanse publiczne w krajach z gospodarką rynkową. Stale rozszerzając swój zakres, finanse publiczne w Polsce zaczęły odgrywać coraz bardziej aktywną rolę w życiu społecznym i gospodarczym kraju.

Czytaj dalej »

postheadericon Podatek od nieruchomości

Jest pobierany na podstawie przepisów ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. Nr 101, poz. 444 i Nr 116, poz. 502 oraz z 1992 r. Nr 21, poz¦ 86), ponieważ wpływy z tego tytułu należą do dochodów budżetowych gmin.

Podatnikami podatku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są: 1) właścicielami lub samodzielnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, 2) posiadaczami, ewent. zarządzającymi nieruchomościami lub obiektami budowlanymi będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy, 3) posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych należących do Skarbu Państwa lub gminy, 4) użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Czytaj dalej »

postheadericon Rodzaje podatków i ich klasyfikacja

Nie istnieje jeden tylko podatek, chociaż idea taka pojawiła się w przeszłości i była głoszona przez fizjokratów. Ze względów poznawczych, a także ze względu na różne właściwości podatków wyróżnia się Czytaj dalej »

postheadericon Opodatkowanie konsumpcji

Istota opodatkowania konsumpcji polega na przejmowaniu przez budżet określonej części materialnych zasobów pieniężnych osób w nawiązaniu do doko-nywania przez nie wydatków na zakupy dóbr lub korzystanie z usług innych podmiotów, bądź w nawiązaniu do faktu używania przez nie niektórych przedmiotów majątkowych. Rozróżnia się trzy grupy podatków konsumpcyjnych w zależności od tego, co stanowi przedmiot konsumpcji. Jest to opodatkowanie konsumpcji artykułów spożywczych, a ponadto są to podatki konsumpcyjne od usług oraz od używania dóbr nie będących artykułami spożywczymi oraz podatki konsumpcyjne od zakupu i używania dóbr trwałego użytku (./. Jaśkiewiczowa, Podatki konsumpcyjne, /w:/ System instytucji prawno-finansowych w PRL, t. III, Wrocław

Czytaj dalej »

postheadericon Wieloletnie planowanie finansowe

Zagadnienie wieloletniego planowania finansowego od wielu lat jest podnoszone zwłaszcza w nauce byłych państw socjalistycznych. Podkreślano, że ponieważ bilanse syntetyczne i finansowe są metodą koordynacji całości planów gospodarczych, słusznym jest postulat teoretyczny o konieczności odpowiednio długofalowego planowania finansowego. Za potrzebą opracowywania wieloletnich planów finansowych przytacza się następujące argumenty:

Czytaj dalej »