Budżet a Skarb Państwa w Polsce

postheadericon Budżet a Skarb Państwa w Polsce

W socjalistycznej Polsce zagadnienia Skarbu Państwa i jego stosunku do budżetu kształtowały się odmiennie niż w krajach zachodnich. Chociaż zupełnie inaczej stawiane, były one nie mniej kontrowersyjne. Państwo stało się bowiem właścicielem przedsiębiorstw, banków oraz większości mienia ruchomego i nieru-chomego w kraju. Powstał więc problem prawnej reprezentacji tego mienia, zwa-nego mieniem ogólnonarodowym. Nie było to sprawą prostą zważywszy, że częścią tego mienia zarządzały podmioty posiadające osobowość prawną (przedsiębiorstwa, banki itp.).

W 1949 r. zostało zlikwidowane w Polsce Ministerstwo Skarbu i od tego czasu można przyjąć odmienne traktowanie instytucji Skarbu Państwa w porówna-niu z krajami zachodnimi. Na pewnym etapie pojawiły się nawet poglądy uzasad-niające likwidację instytucji Skarbu Państwa w socjalizmie. Wprawdzie nie doszło do ich realizacji, jednak wykształcona w Polsce socjalistycznej koncepcja Skarbu Państwa zasadniczo różni się od prezentowanej koncepcji tej instytucji w krajach zachodnich. Niżej przedstawimy ją szerzej z tego względu, że w znacznym stopniu jest ciągłe aktualna.

1)W świetle obowiązującej Konstytucji, państwo jest właścicielem mienia ogólnonarodowego. Jest to zasada aktualna, mimo że ograniczono znacznie uprzy-wilejowanie tego typu własności (m.in. przez likwidację szczególnej ochrony, ograniczenie prawa pierwokupu państwa itp.).

2)Prawa majątkowe państwa personifikuje „Skarb Państwa”, który posiada osobowość prawną. W naszym ustawodawstwie Skarb Państwa pozostaje jednak instytucją abstrakcyjną, gdyż nie istnieją tu takie konkretne jej atrybuty, jak odrębna administracja, czy majątek.

3)W świetle obowiązującego ustawodawstwa majątek Skarbu Państwa stanowią środki budżetu państwa oraz inne środki, nie oddane we władanie pań-stwowych osób prawnych.

Zostaw Komentarz