Dotacje wyrównawcze

postheadericon Dotacje wyrównawcze

Wyróżnia się też dotacje wyrównawcze, które T. Dębowska-Romanowska (op.cit., s. 54) definiuje jako typ dotacji uznaniowej (tj. zależnej od swobodnego uznania dotującego), której cechą jest rozszerzenie swobody uznania podmiotu dotującego również na sferę kształtowania globalnej wysokości wydatków podmiotu dotowanego.

Przeciwieństwem dotacji wyrównawczych i generalnie dotacji uznaniowych są tzw. dotacje zobiektywizowane, które przyznaje się w wysokości obliczanej na podstawie prawem określonych, wymiernych kryteriów liczbowych. Przykładem takiej dotacji jest tzw. subwencja ogólna dla gmin (zob. szerzej: cz. VII, rozdz¦ 3).

Literatura i przepisy wyróżniają ponadto: dotacje na zadania własne i zlecone, dotacje (subwencje) ogólne lub globalne (tj. na całość działalności jednostki dotowanej) i celowe (tj. na określony cel).

Z podziałem wydatków budżetowych na odpłatne i nieodpłatne wiąże się ściśle wyróżnianie wydatków nabywczych i redystrybucyjnych (zwanych przez niektórych: transferowymi). Klasyfikację tę stosuje się ze względu na moment nabywania dóbr i usług materialnych za środki wydatkowane z budżetu. I tak: wydatki nabywcze są bezpośrednio przeznaczane na zapłatę za towary lub usługi materialne (np. zapłata za zakup maszyn, roboty budowlane itp.). Oznaczają one, z ekonomicznego punktu widzenia, konkretyzację udziału poszczególnych podmiotów w podziale dochodu narodowego. Z kolei wydatki redystrybucyjne oznaczają wypłaty środków budżetowych jednostkom organizacyjnym (np. zapłata za wypoczynek pracowników z funduszu socjalnego) lub osobom fizycznym (np. wypłata stypendium), które w ten sposób mają możliwość wydatkowania otrzyma-nych środków na nabycie dóbr i usług materialnych (a więc możliwość konkrety-zacji swojego udziału w dochodzie narodowym).

Zostaw Komentarz