DYSCYPLINA BUDŻETOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEJ NARUSZENIE

postheadericon DYSCYPLINA BUDŻETOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEJ NARUSZENIE

Dyscyplina budżetowa jest to katalog zasad prawidłowego prowadzenia gospodarki budżetowej. Katalog tych zasad należy wprowadzać (ustalać) pośrednio, gdyż ustawodawca z reguły wymienia przypadki naruszenia dyscypliny budżetowej. Co nie jest więc naruszeniem dyscypliny budżetowej, jest z nią zgodne.

-zaniechanie ustalania należności budżetowych albo ustalenie ich lub do-chodzenie poniżej sumy wynikającej z prawidłowego obliczenia oraz niezgodne z przepisami ich umarzanie, odpisywanie lub dopuszczanie do przedawnienia

-przekroczenie wydatków budżetowych przewidzianych w planie finanso-wym jednostki wykonującej budżet

-przekroczenie uprawnień do dokonywania zmian w budżecie lub w planie finansowym jednostki i zakładu budżetowego

-zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji lub dokonanie inwentaryzacji w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym

-niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji z budżetu lub państwo-wych funduszów celowych

-niedokonanie pełnych i terminowych wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i jednostki budżetowe w zakresie działalności finansowanej w formie środków specjalnych

-zaciągnięcie zobowiązań na kwotę przekraczającą wydatki budżetowe przewidziane w planie finansowym jednostki wykonującej budżet

-pobranie z rachunku bankowego środków na wynagrodzenia w jednostce budżetowej lub jednostce gospodarki pozabudżetowej bez jednoczesnego opłacenia należnych składek na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Pracy

-niedokonanie zalecanych przez urząd skarbowy operacji związanych z wzajemnym potrąceniem zobowiązań podatkowych i zobowiązań jednostki budże-towej

-przeznaczenie dochodów uzyskanych przez państwową jednostkę na wy-datki ponoszone w tej jednostce

-przekazanie jednostce niepaństwowej dotacji na cele inne niż określone w art. 20 Prawa budżetowego (tj. realizację przez te jednostki zadań państwowych)

-naruszenie zasad postępowania określonych w uchwale Rady Ministrów, wydanej na podstawie art. 39 ust. 1 Prawa budżetowego

-naruszenie trybu postępowania przy składaniu zamówień i dokonywaniu wydatków na dostawy towarów, wykonywanie usług i robót budowlano-montażo-wych, określonych w trybie art. 42 ust. 2 Prawa budżetowego w celu zapobieżenia szkodzie lub usunięcia takiej szkody albo skutków spowodowanych zdarzeniami losowymi.

Przepisy o naruszeniu dyscypliny budżetowej nie mają zastosowania do należności objętych ustawą o zobowiązaniach podatkowych oraz do należności celnych pobieranych w ruchu osobowym

Przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej nie stosuje się, jeżeli łączna kwota należności uszczuplonych z tytułu naruszeń dyscy-pliny budżetowej nie przekracza miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. To samo dotyczy sytuacji, gdy łączna kwota przekroczenia wydatków budżetowych nie przekracza wspomnianej wielkości.

Podmiotowo, za naruszenie dyscypliny budżetowej odpowiedzialność po-noszą podmioty (osoby) naruszające dyscyplinę budżetową, niezależnie od tego, czy czynią to z winy umyślnej, czy z winy nieumyślnej (lekkomyślność czy niedbalstwo). Kierownicy jednostek ponoszą odpowiedzialność za naruszenie dys-cypliny budżetowej przez swoich podwładnych, jeżeli do naruszenia doszło w wyniku zaniedbania przez nich obowiązku w zakresie nadzoru.

Obowiązujące przepisy przewidują następujące kary za naruszenie dyscy-pliny budżetowej: upomnienie, nagana, kara pieniężna. Ta ostatnia nie może przekraczać trzykrotnej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w go-spodarce uspołecznionej.

-resortowe komisje orzekające przy ministrze

-komisje orzekające przy wojewodzie

-komisje orzekające przy regionalnych izbach obrachunkowych

-Główna Komisja Orzekająca przy Ministrze Finansów.

Podział kompetencji między tymi organami oraz zasady postępowania przed nimi reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 262)..

Komisje orzekają w składach trzyosobowych. Członkowie komisji są w zakresie orzekania niezawiśli i podlegają tylko ustawom. Przepis ten w naszych warunkach ma jednak raczej charakter deklaratywny, gdyż niezawisłość członków komisji nie jest w żaden sposób zabezpieczona ani gwarantowana.

Procedura postępowania przed komisjami ma charakter kontradyktoryjny (sporny). Poza Komisją, w postępowaniu bierze udział obwiniony i rzecznik dyscypliny budżetowej. Postępowanie przed komisjami jest dwuinstancyjne, tj. obwinionemu służy odwołanie do Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów.

Przedawnienie orzekania o karze za naruszenie dyscypliny budżetowej na-stępuje po upływie roku od ujawnienia naruszenia lub trzech lat od faktu naruszenia dyscypliny budżetowej.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny budżetowej jest niezależna od odpowiedzialności karnej, karnej skarbowej lub innej. Jednakże w przypadku wszczęcia postępowania karnego lub karno-skarbowego w związku z przestępstwem stanowiącym również naruszenie dyscypliny budżetowej postępowania o naruszenie dyscypliny budżetowej nie wszczyna się, a wszczęte zawiesza. Jeżeli podmiot został skazany za przestępstwo będące jednocześnie naruszeniem dyscypliny budżetowej – postępowanie w sprawie o jej naruszenie umarza się, a nie ściągnięte kary nie są egzekwowane. Podobna sytuacja występuje, gdy za ten sam czyn zostało wszczęte wobec pracownika postępowanie dyscyplinarne, z tym że wcześniej wymierzone kary winny być ściągnięte.

Zatarcie kary za naruszenie dyscypliny budżetowej następuje z mocy prawa po upływie dwóch lat od jej wykonania lub przedawnienia.

Zostaw Komentarz