Dyskusyjne problemy szczegółowości budżetu

postheadericon Dyskusyjne problemy szczegółowości budżetu

W wielu krajach stosuje się od dawna tzw. funkcjonalną klasyfikację wydat-ków budżetowych. Polega ona na podziale wydatków budżetowych nie wg kryte-rium podmiotowego czy przedmiotowego, lecz wg funkcji (przeznaczenia, celu) określonych wydatków. Stosowanie takiej klasyfikacji ułatwia ustalenie odpowie-dzialności za realizację określonych zadań, ułatwia sprawdzanie efektywności wydatkowania środków, zwiększa przejrzystość budżetu. U nas stosuje się tylko pewne elementy klasyfikacji funkcjonalnej.

Chociaż zasada równowagi budżetowej postulowana jest przez większość naszych autorów, a także często przez ustawodawcę, jest ona jednym z najmniej jasnych i najbardziej ogólnikowo traktowanych zagadnień.

W ujęciu tradycyjnym, postulat równowagi budżetowej oznacza takie ukształtowanie wydatków, aby nie przekraczały one wysokości dochodów, tzn. aby nie wystąpił deficyt budżetowy. Intencja takiego postulatu niewiele odbiega od poglądów XIX-wiecznych, kiedy za dobrego ministra finansów uważano tego, komu udało się osiągnąć matematyczną równowagę między wydatkami i docho-dami, zaś za doskonałego, gdy uzyskał nadwyżkę budżetową.

Tak formułowana zasada klasycznej równowagi budżetowej, pomijając fakt, iż wiele krajów stosuje w tym zakresie zasady przeciwne lub pośrednie, wzbudza tę podstawową wątpliwość, że nie objaśnia, o równowagę jakich wydatków i jakich dochodów chodzi. Dlatego zgłaszanie jej w klasycznym brzmieniu przez naukę, lub zapisywanie jej w takiej formie w przepisach prawa jest mało użyteczne. Aby pogląd ten był bardziej zrozumiały można podać, iż Konstytucja RFN z 1949 r. zapisała, iż dochody i wydatki budżetu państwa powinny się równoważyć. Jednakże wpływy z pożyczek traktowane są tu jako dochody. Z kolei ustawodawstwo francuskie bezwzględnie wymaga równowagi budżetowej na szczeblu gmin, de-partamentów i regionów. Przepisy i literatura objaśniają tu jednak, iż oznacza to niemożliwość finansowania wydatków bieżących pożyczkami oraz zakaz zaciągania pożyczek na spłatę kredytów wcześniej zaciągniętych.

Zostaw Komentarz