Inną formą zmiany w budżecie

postheadericon Inną formą zmiany w budżecie

Może je przyznawać Rada Ministrów z rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane. W określo-nych granicach rząd może upoważnić w tych sprawach Premiera lub Ministra Finansów. Ten ostatni dysponuje też przewidzianymi ustawą budżetową rezerwami celowymi. Odnośnie dysponowania rezerwami szczególnymi określone kompetencje posiadają także inne organy (zob. art. 46 Prawa budżetowego).

W związku ze szczególną odpowiedzialnością Ministra Finansów za wyko-nywanie budżetu państwa, posiada on także szczególne uprawnienia. I tak: projekty ustaw przedstawiane Radzie Ministrów, które uszczuplają dochody lub zwiększają wydatki budżetu wymagają zaopiniowania przez Ministra Finansów. Porozumienia z tym organem wymaga także wydanie przez naczelny lub centralny organ administracji aktu normatywnego wywo-łującego skutki finansowe dla budżetu państwa.

Narodowy Bank Polski wykonuje obsługę bankową budżetu państwa. Obejmuje ona obsługę rachunków budżetu i państwowych funduszów celowych oraz sporządzanie sprawozdawczości z wykonania budżetu państwa.

Na zakończenie rozważań o zasadach wykonania budżetu należy zamieścić uwagę metodologiczną i terminologiczną. Otóż korzystając ze starszych podręczników i opracowań oraz aktów prawnych można spotkać się z pojęciem „kredyt budżetowy”. Było to jedno z fundamentalnych pojęć prawa budżetowego. Aktualnie zostało ono wyeliminowane z ustawodawstwa i rzadko występuje w piśmiennictwie. Z całym naciskiem chcemy podkreślić, że oznacza ono tyle samo co nowo wprowa-dzony termin „wydatek budżetowy”, ale tylko w zakresie wykonywania budżetu. Jest to kolejny przykład wprowadzania nazw i haseł, które poza innością nie wnoszą nic poza zamętem pojęciowym, odwracając uwagę od spraw merytorycznych.

Szczegółowe zasady wykonywania budżetu państwa reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 76, poz. 333 z późn. zm.).

Zostaw Komentarz