Inne problemy wydatkowania publicznego

postheadericon Inne problemy wydatkowania publicznego

Wydatki publiczne mogą wywoływać różnorodne skutki, wpływają na pro-dukcję, podział dochodu narodowego, sytuację poszczególnych podmiotów, tery-toriów itp. Wiąże się z tym ogromna ilość problemów ogólnych i szczegółowych. W niniejszym rozdziale zajmiemy się przede wszystkim wybranymi aspektami gospodarczymi wydatkowania publicznego.

Przyjmując za oczywistą konieczność wydatkowania publicznego oraz utrzymywania wydatków publicznych w racjonalnej proporcji do wydatków pry-watnych, otwartą sprawą pozostaje, czy w określonych okolicznościach należy posługiwać się wydatkami publicznymi dla osiągmnięcia określonego celu, czy należy starać się go osiągnąć poprzez inicjatywę prywatną? Teoretyczna, precyzyjna odpowiedź na to pytanie przekracza ramy niniejszej pracy, chociaż można mieć w ogóle wątpliwości czy nauka obecnie jest w stanie udzielić takiej odpowiedzi. Jeśli bowiem odrzucić skrajne, doktrynerskie założenia o wyższości jednych wydatków nad drugimi, lecz przyjąć podejście pragmatyczne, w każdej konkretnej sprawie znajdziemy wiele argumentów za jej realizacją przy pomocy wydatków publicznych, jak i przy pomocy wydatków prywatnych. Dlatego niżej zwrócimy uwagę na kilka aspektów, które mogą ułatwić praktyczne podejmowanie decyzji o wykorzystaniu wydatków publicznych lub przedsiębiorczości prywatnej do osią-gania określonych celów.

Wzrost wydatków publicznych jest zawsze połączony ze wzrostem obcią-żeń podatkowych lub wzrostem długu publicznego (który powoduje wzrost tych obciążeń w przyszłości lub dalszy wzrost długu publicznego).

Można przyjąć natomiast, że zarówno podatki, jak i pożyczki publiczne hamują produkcję, przynajmniej u podatników i pożyczkodawców. Jednakże mądra polityka wydatkowa władz publicznych może z powodzeniem te skutki zniwelować, gdyż wydatki publiczne mogą w różnorodny sposób pobudzać wzrost

produkcji. Dlatego ogromnie ważna jest spójność celów polityki dochodowej i wydatkowej władz publicznych. Wzrost wydatków publicznych w połączeniu ze źródłami ich finansowania oznacza zawsze (powoduje) przesuwanie środków od podmiotów i dziedzin, w których by one pozostawały, gdyby redystrybucji nie było, do podmiotów i dziedzin innych, preferowanych przez politykę publiczną.

Tym samym może on wywoływać ogromne skutki zarówno w produkcji, jak i konsumpcji (wskutek zmian podziału dochodu), a także inne skutki społeczne.

Zostaw Komentarz