Inwestycje

postheadericon Inwestycje

Inwestycje dotowane z budżetu państwa objęte są specjalnym reżimem prawnym, ustalonym przez Prawo budżetowe i Ministra Finansów (zob. rozporzą-dzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i finansowania inwestycji dotowanych z budżetu państwa -Dz. U. Nr 117, poz. 508).

Wśród wydatków budżetowych przewidzianych Prawem budżetowym wy-stępują też ukryte pod różnymi nazwami pośrednie formy dotowania. Charakter taki posiadają przykładowo wydatki na spłatę umorzonych kredytów, czy też kredytów poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Omawiając problematyką dotacji budżetowych należy podkreślić problem ich szczególnego charakteru prawnego. Prawna konstrukcja dotacji w świetle obowiązującego prawa finansowego jest nieco odmienna od wcześniejszej. Aktu-alnie dotacje mogą być przyznawane zarówno na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jak i osób fizycznych. Z dotacji mogą korzystać zarówno jednostki państwowe, jak i niepaństwowe, przy czym przepisy starają się zachować zasadę równoprawności podmiotów gospo-darczych. Prawo budżetowe, przewidując różne rodzaje dotacji budżetowych, stwarza tylko uprawnienia określonym organom państwowym, nie zmusza nato-miast tych organów do ich wprowadzania. Nawet więc zapisanie w ustawie budżetowej środków na określony rodzaj dotacji nie stanowi podstawy zobowiązań prawnych państwa wobec osób trzecich ani roszczeń tych osób wobec państwa.

Szerzej na te tematy pisze T. Dębowska-Romanowska w monografii: Zagad-nienia prawne wydatków publicznych na rzecz osób trzecich, Łódź 1993, s. 41 i nast. Polska przekształca się coraz bardziej – używając określeń nauki zachodniej – z kraju „przedsiębiorcy” w kraj „podatkowy”.

Budżet państwa w coraz większym stopniu koncentruje się na sprawach socjalnych, a jego wydatki służą przede wszystkim redystrybucji dochodu narodowego, a nie celom gospodarczym. Jest to jeden z dowodów, a jednocześnie jedna z przyczyn, malejącego wpływu państwa na gospodarkę i jego bezradności w pobudzaniu koniunktury i zwiększaniu produkcji.

Zostaw Komentarz