Istota i miejsce procedury budżetowej w prawie budżetowym

postheadericon Istota i miejsce procedury budżetowej w prawie budżetowym

Zasady opracowy-wania projektu budżetu państwa. Zasady uchwalania budżetu państwa. Zasady wykonywania budżetu państwa. W cz. I rozdz. 5. wyodrębniliśmy, spośród całości prawa finansowego, dział zwany tradycyjnie prawem budżetowym w sensie ścisłym. Obejmuje on m.in. przepisy o procedurze budżetowej. Przez procedurę budżetową będziemy rozumieli zasady postępowania organów (państwowych lub samorządowych) oraz jednostek realizujących budżet, w trakcie opracowywania projektu, uchwalania (autoryzacji) iwykonywania budżetu.

Zasady procedury budżetowej, regulując sposób postępowania różnych pod-miotów, terminy wykonywania określonych czynności, zakres i charakter opraco-wywanych lub przekazywanych materiałów mają istotne znaczenie dla prawidło-wego fukcjonowania gospodarki budżetowej. Ich przestrzeganie (bądź łamanie) wpływają bezpośrednio na merytoryczny kształt budżetu państwa, czy gminy. Zasady te oraz sposób ich realizacji materializują też w praktyce ustrojowe relacje między władzą wykonawczą i Parlamentem, wewnątrz Parlamentu i między orga-nami państwa a samorządem terytorialnym.

Zasady procedury budżetowej zawarte są w dwóch aktach prawnych: ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (tekst jedn. Dz. U. Nr 72, poz. 344 z 1993 r.) oraz ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym {Dz. U.Nr

16,poz.95 z późn. zm.). Zasady szczegółowe natomiast regulowane są aktami niższego rzędu, zwłaszcza Rady Ministrów i Ministra Finanów oraz uchwałami rad gminnych.

Zostaw Komentarz