Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

postheadericon Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Zobowiązanie podatkowe należy do zobowiązań publiczono-prawnych. Od-powiedzialność za zobowiązania podatkowe określają przepisy ustawy o zobowią-zaniach podatkowych. Nie mają natomiast zastosowania przepisy kodeksu cywilnego, chociaż odpowiedzialność prawna za zobowiązania podatkowe jest w gruncie rzeczy odpowiedzialnością majątkową. Jej celem jest uzyskanie świadczenia podatkowego w wysokości ustalonej w zobowiązaniu podatkowym z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Ten rodzaj odpowiedzialności jest niezależny od odpowiedzialności karnej skarbowej, związanej z popełnieniem przestępstw lub wykroczeń skarbowych (patrz pkt 3.4.2.), ponieważ celem tej odpowiedzialności jest represja karna. Odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe nie należy również utożsamiać z możliwością przymusowej egzekucji administracyjnej świadczeń podatkowych. Stanowi ona bowiem formę wykonywania zobowiązań podatkowych w sposób przymusowy (patrz pkt 6.5.).

Reakcja podatnika na podatek może być różna. Nie zajmujemy się oczywiście tymi, którzy podchodzą do płacenia podatków z radością (?) lub co najmniej godzą się z tym faktem. Ujemna reakcja na podatek może polegać na unikaniu podatku w sposób legalny lub nielegalny, bądź na przerzuceniu ciężaru podatkowego na inne podmioty (w sposób dozwolony i niedozwolony) lub na działaniu zmierzającym do obliczenia i poboru podatku poniżej właściwej wysokości albo na unikaniu zapłaty podatku oraz jego egzekucji {por. szerzej M. Weralski, Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Warszawa 1960, s. 137-155 lub M. Pietrewicz, Polityka fiskalna, Warszawa 1993, s. 63-77).

Zostaw Komentarz