Ogólne zasady kontroli budżetowej

postheadericon Ogólne zasady kontroli budżetowej

W świetle obowiązujących przepisów można wyróżnić kontrolę polityczną wykonywania budżetu i kontrolę administracyjną. Pierwszą sprawują organy władzy państwowej (Parlament) i samorządowej (rady gminne), drugą – organy administracji państwowej (Rada Ministrów, Minister Finansów, ministrowie) i samorządowej (zarządy gmin).

Z punktu widzenia kryteriów kontroli można wyodrębnić: kontrolę legal-ności i kontrolę jakości gospodarki budżetowej. Pierwszy rodzaj kontroli ogra-nicza się do sprawdzania zgodności decyzji budżetowych z przepisami prawa. Drugi rodzaj jest zdecydowanie mniej jednoznaczny. Obejmuje on zarówno przestrzeganie omówionych wyżej zasad wykonywania budżetu (np. terminowość, celowość, oszczędność, wybór najlepszej oferty), jak i zupełnie niesprecyzowane kryteria tejże gospodarki, stosowane przez Sejm i radę gminy dla oceny działalności odpowiednich organów wykonawczych (tj. rządu i zarządów gmin).

Instytucjonalnie, kontrolę gospodarki budżetowej sprawują w odpowiedniej hierarchii organy państwowe i samorządowe, i tak: kontrolę gospodarki finansowej Rządu sprawuje Sejm i Najwyższa Izba Kontroli, organów niższych szczebli odpowiednio – Rada Ministrów i ministrowie w gminach: rada gminy sprawuje kontrolę gospodarki finansowej zarządu. W tym ostatnim aspekcie poważne upraw-nienia kontrolne wobec gmin posiada także wojewoda, a od 1993 r. – regionalne izby obrachunkowe (patrz: cz. VII, rozdz. 6).

Zostaw Komentarz