Opłata skarbowa

postheadericon Opłata skarbowa

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych może mieć miejsce w wyniku czynności cywilnoprawnych i w sposób odpłatny. Ten rodzaj nabycia podlega opodatkowaniu. W Polsce, po likwidacji podatku od odpłatnego nabycia praw majatkowych, funkcję podatku pełni opłata skarbowa w części dotyczącej czynności cywilnoprawnych. Jest ona pobierana na podstawie przepisów ustawy z 31.01.1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz. 23 zjn. 74, poz. 443 i z 1992 r. Nr 21, poz. 86, z 1993 r. Nr 11, poz¦ 50). Chodzi o czynności, które dokonywane są w sposób odpłatny, jednakże niezawodowy.

Podatnikami podatku są strony zawierające umowy cywilnoprawne, zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, z wyjątkami które dotyczą: Skarbu Państwa, jednostek budżetowych, gmin i związków komunalnych, przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych (na zasadzie wzajemności), osób prawnych prowadzą-

cych działalność wyższej użyteczności publicznej (z wyjątkiem przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni i spółek). Na podkreślenie zasługuje fakt, że odpowie-dzialność stron za zobowiązanie podatkowe ma tutaj charakter solidarny.

Przedmiotem opłaty skarbowej w tej części jest nabycie praw majątkowych w drodze dokonania czynności cywilnoprawnych, w tym umów: sprzedaży i zamiany rzeczy oraz praw majątkowych (z wyjątkami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej) dzierżawy i poddzierżawy oraz najmu i podnajmu (z wyjątkami dotyczącymi działalności usługowej) pożyczki (z wyjątkami dotyczącymi osób zaliczonych do I grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn

ido wysokości kwoty nie podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem) komisu, spółki, przejęcia długów, dożywocia i odpłatnego ustanowienia renty, spłat i dopłat przy dziale spadku, odpłatnego użytkowania, poręczenia i hipoteki oraz umów majątkowych małżeńskich.

Podstawę opodatkowania stanowi wartość brutto nabywanych w drodze czynności cywilnoprawnych rzeczy i praw majątkowych, określona w cenach rynkowych. Skala podatkowa jest proporcjonalna, zwylde określona w sposób procen-towy, wyjątkowo zaś także kwotowy oraz procentowo-kwotowy. Rozpiętość opro-centowania sięga od 0,1 do 5% zależnie od rodzaju nabywanego prawa i rodzaju rzeczy, której nabywane prawo dotyczy. Są to wielkości ustalone przez Ministra Finansów (rozporządzenie z 26.06.1992 r. w sprawie opłaty skarbowej, Dz.U. Nr 53, poz. 253 zm. z 1993 r. Nr 56, poz¦ 261), przy czym ustawa określa górne granice stawek (np. procentowych do 15%).

Oprócz zwolnień podmiotowych wymienionych w ustawie stosuje się również zwolnienia o charakterze przedmiotowym. Ustala je w drodze rozporządzenia (patrz wyżej) Minister Finansów.

Zostaw Komentarz