Prawo karne, podatkowe. Księgowość i podatki.

postheadericon Interpretacja prawa podatkowego

Niezwykle zwięzłą i trafną charakterystykę prawa finansowego dał R. Ma- stalski (Interpretacja prawa podatkowego. Źródła prawa podatkowego i jego wykładnia, Wrocław 1989, s. 11-12). Przyjął bowiem, że prawo finansowe związane jest z bezpośrednią działalnością państwa, dla której realizacji podejmuje ono określone środki. Jednym ze środków działania państwa jest pieniądz, a posługiwanie się nim przez państwo stanowi gospodarkę finansową w szerokim tego słowa znaczeniu. Gospodarka finansowa państwa regulowana jest przez prawo. Normy prawne regulujące tę gospodarkę, niezależnie od tego, czy zaliczymy je wszystkie do prawa finansowego, czy też zaliczymy do niego tylko te normy, które nie są objęte innymi gałęziami, mają zawsze na celu interes społeczny. Działalność finansowa regulowana jest przez prawo w interesie społecznym, a nie indywidualnym. Można zatem przyjąć – konkluduje R. Mastalski – że prawo finansowe reguluje zjawiska posługiwania się pieniądzem przez państwo, jego gromadzenia i rozdziału w celu realizacji zadań państwa. Prawo finansowe należy zatem do tych gałęzi prawa, gdzie dominuje interes społeczny (publiczny), a w stosunkach prawnych, jakie powstają w oparciu o jego normy, zawsze uczestniczy państwo. Jest to prawo, za którego pomocą państwo wkracza w życie społeczne w sposób bezpośredni.

Czytaj dalej »

postheadericon Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Zobowiązanie podatkowe należy do zobowiązań publiczono-prawnych. Od-powiedzialność za zobowiązania podatkowe określają przepisy ustawy o zobowią-zaniach podatkowych. Nie mają natomiast zastosowania przepisy kodeksu cywilnego, chociaż odpowiedzialność prawna za zobowiązania podatkowe jest w gruncie rzeczy odpowiedzialnością majątkową. Jej celem jest uzyskanie świadczenia podatkowego w wysokości ustalonej w zobowiązaniu podatkowym z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Ten rodzaj odpowiedzialności jest niezależny od odpowiedzialności karnej skarbowej, związanej z popełnieniem przestępstw lub wykroczeń skarbowych (patrz pkt 3.4.2.), ponieważ celem tej odpowiedzialności jest represja karna. Odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe nie należy również utożsamiać z możliwością przymusowej egzekucji administracyjnej świadczeń podatkowych. Stanowi ona bowiem formę wykonywania zobowiązań podatkowych w sposób przymusowy (patrz pkt 6.5.).

Czytaj dalej »

postheadericon Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym: jego konstrukcja, wymiar i pobór nawiązują bardzo silnie do osoby podatnika. Pod względem podmiotowym konstrukcje opodatkowania dochodu mogą być bardzo różne, zależnie od tego kim jest podatnik, czym zajmuje się, skąd czeipie dochody itd. Daje się temu wyraz w odrębnych konstrukcjach podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, a także w specjalnych konstrukcjach prawnych dotyczących opodat-kowania niektórych osób prawnych (np. spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych) lub osób fizycznych (np. opodatkowanie małżonków).

Czytaj dalej »

postheadericon Aparat kontroli skarbowej

W 1991 r. postanowiono wzmocnić dotychczasowy system kontroli finansowej. W tym celu określono system organów kontroli skarbowej (ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej Dz.U. Nr 100, poz- 442, zpóźn.zm.). Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Chodzi również o badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych.

Czytaj dalej »

postheadericon Warunki prawidłowej polityki finansowej

Wychodząc z założenia, że prawidłowa (dobra) polityka finansowa to polityka, której cele ogólne są akceptowane społecznie i skutecznie realizowane, można postawić pytanie o warunki, jakie powinna ona spełniać, aby taka sytuacja była możliwa. Nawiązując do rozważań J. Harasimowicza (Prawo finansowe, Warszawa 1977, s. 37 i nast.) można wymienić następujące warunki prawidłowej polityki finansowej:

Czytaj dalej »