Podatek importowy

postheadericon Podatek importowy

Ustawą z dnia 25 listopada 1993 roku o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy (Dz.U. Nr 123, poz. 551) wprowadzono nowy podatek, który z założenia ma być pobierany tylko do końca 1994 roku. Opodatkowaniu podlegają towary sprowadzane lub nadsyłane z zagranicy niezależnie od sposobu ich wprowadzenia na polski obszar celny i zachowania określonych przepisami prawa warunków i form. Jest to więc konstrukcja zastępujaca dotychczas pobierany tzw. graniczny podatek obrotowy.

Można mieć zasadnicze wątpliwości co do klasyfikowania podatku impor-towego do grupy podatków przychodowych, ponieważ powstanie obowiązku po- datkowgo łączy się w tym wypadku nie z faktem powstania przychodu, lecz raczej uzyskania (odpłatnego lub nieodpłatnego) pewnych wartości majątkowych. Ponadto, podstawę opodatkowania stanowi wartość celna towarów powiększona o należne cło. Jest więc to miara przyrostu majątkowego, nie zaś przychodu. Dodać też trzeba, że podatek importowy obciąża podatników (osoby fizyczne i prawne lub

jednostki organizacyjne), niezależnie od tego, czy towar jest zwolniony w całości lub w części od cła, bądź też, czy cło zostało zawieszone lub zastosowano preferencyjną stawkę celną. Jedynie wąska grupa towarów zwolnionych od cła nie podlega również opodatkowaniu podatkiem importowym (art. 6 ustawy).

Podatek importowy pobiera się w wysokości 6% podstawy opodatkowania. Obliczeniem i poborem podatku importowego zajmuje się dyrektor urzędu celnego. Kwoty zapłacone tytułem uiszczenia podatku importowego nie zmniejszają podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, należnych od sprzedaży towarów lub innych czynności dokonanych na obszarze Polski, które powodują powstanie obowiązku podatkowego w wymienionych podatkach. Natomiast w przypadku eksportu towarów, od których został pobrany podatek importowy lub eksportu wyrobów, od których został pobrany podatek importowy lub eksportu wyrobów wytworzonych z tych towarów, kwota zapłaconego podatku importowego zwiększa podatek naliczony. Taki sposób rozliczania wymaga jednak przedstawienia odpowiednich dokumentów odprawy celnej oraz potwierdzenia wywozu towarów z kraju.

Zostaw Komentarz