Podatek od nieruchomości

postheadericon Podatek od nieruchomości

Jest pobierany na podstawie przepisów ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. Nr 101, poz. 444 i Nr 116, poz. 502 oraz z 1992 r. Nr 21, poz¦ 86), ponieważ wpływy z tego tytułu należą do dochodów budżetowych gmin.

Podatnikami podatku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są: 1) właścicielami lub samodzielnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, 2) posiadaczami, ewent. zarządzającymi nieruchomościami lub obiektami budowlanymi będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy, 3) posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych należących do Skarbu Państwa lub gminy, 4) użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Przedmiot opodatkowania stanowią: 1) budynki lub ich części, 2) budowle związane wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolna lub leśna, 3) grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym bądź też objęte nimi, ale związane z prowadzeniem innej działalności niż rolna lub leśna. Liczne rodzaje gruntów, nieruchomości, budynków i budowli są wyłączone spod opodatkowania z mocy ustawy (art. 7), natomiast rada gminy może wprowadzić także inne wyłączenia.

Podstawa opodatkowania jest zróżnicowana w zależności od przedmiotu opodatkowania. Dla budynków lub ich części podstawą jest powierzchnia użytkowa wyrażona w m2. Dla budowli podstawę opodatkowania stanowi tzw. wartość amortyzacyjna. Natomiast dla gruntów podstawą jest ich powierzchnia określona w m2.

Skala podatku ma charakter proporcjonalny. Stawki są kwotowe, gdy podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lub powierzchnia użytkowa, a dla podstawy w postaci wartości amortyzacyjnej stawka jest procentowa. Górne granice stawek są określone w ustawie. Natomiast dla ustalania stawek obowiązujących w danym roku podatkowym uprawnione są rady gmin. Minister Finansów corocznie podwyższa stawki ze względu na inflację.

Podatek od nieruchomości odgrywa przede wszystkim znaczenie fiskalne, chociaż może być także wykorzystywany jako instrument racjonalnego wykorzystania gruntów i budynków. Na ogół jednak w tej roli nie występuje.

One Response to “Podatek od nieruchomości”

  • Prawnik:

    „Stawki są kwotowe, gdy podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lub powierzchnia użytkowa, a dla podstawy w postaci wartości amortyzacyjnej stawka jest procentowa.”

    I o to właśnie chodzi 🙂

Zostaw Komentarz