Podatkowe ulgi inwestycyjne

postheadericon Podatkowe ulgi inwestycyjne

Może to być oddziaływanie pozytywne, pobudzające te podmioty do określonych zachowań (np. podatkowe ulgi inwestycyjne – w celu pobudzenia produkcji, preferencyjne kredyty na budownictwo

-celem rozwoju budownictwa itp.) lub negatywne, zmierzające do zaniechania lub ograniczenia pewnych zachowań (np. wysokie cła przywozowe na produkty rolne – w celu zniechęcenia do ich importu i pobudzania własnej produkcji, wysokie kary za niezgłaszanie dochodów do opodatkowania

-celem ograniczenia oszustw podatkowych itp.).

Funkcja ewidencyjno-kontrolna finansów, zwana w skrócie funkcją kontrolną, a przez niektórych informacyjną, polega na kontroli przebiegu procesów gospodarczych za pomocą analizy kształtowania się przepływów finansowych. Jej istota wiąże się z faktem, iż każdy proces gospodarczy posiada swoją stronę finansową. Poprzez analizę tejże strony finansowej można wyciągać wnioski o przebiegu zjawisk gospodarczych.

Wręcz klasycznym przykładem omawianej funkcji jest niepłacenie przez przedsiębiorstwa pań-stwowe w ostatnim okresie lub płacenie poniżej zakładanej wysokości podatku dochodowego, co jest dowodem trudnej sytuacji ekonomicznej i kłopotów ze zbytem produkcji tych przedsiębiorstw.

Często pojęcie kontrolnej funkcji finansów myli się z kontrolą finansową, ze względu na podobieństwo nazw. Otóż przedmiotem kontroli finansowej jest zawsze gospodarka finansowa, natomiast przedmiotem kontrolnej funkcji finansów jest przebieg procesów gospodarczych (ekono-micznych).

Zostaw Komentarz