Pojęcie i źródła dochodów budżetowych

postheadericon Pojęcie i źródła dochodów budżetowych

Dochody budżetowe są częścią dochodów publicznych gromadzonych w budżecie. Pochodzą one przede wszystkim z danin publicznych (podatków i opłat) pobieranych w sposób przymusowy i bezzwrotny. Ponadto dochody budżetowe napływają z działalności gospodarczej państwa oraz z jego majątku. Państwo korzysta także z dochodów zwrotnych, zaciągając dług publiczny (pożyczki wewnętrzne) lub kredyty zagraniczne.

Struktura dochodów budżetowych w danym państwie zależy od jego ustroju polityczno-gospodarczego. Źródłem pokrycia dochodów budżetowych danego państwa jest część dochodu narodowego. Wyjątkowo i w niewielkim zakresie może to być również część majątku narodowego bądź dochód narodowy innych państw (np. w postaci odszkodowań wojennych, pożyczek zagranicznych).

W formacjach społecznych opartych na prywatnej własności środków produkcji państwo w niewielkim zakresie prowadzi działalność produkcyjną i w konsekwencji tylko nieznaczna część dochodu narodowego może znajdować się bezpośrednio w dyspozycji państwa. Podstawowa część dochodu narodowego jest w gestii przedsiębiorstw i obywateli. Państwo zmuszone jest zatem sięgać do tych dochodów w ramach wtórnego podziału dochodu narodowego. W tym celu stosuje się opodatkowanie bezpośrednie i pośrednie.

W formacji opartej na społecznej własności środków produkcji sytuacja ulega zmianie. Państwo, prowadząc działalność gospodarczą, jest dysponentem przeważającej części dochodu narodowego, który ujawnia się w dochodach przed-siębiorstw państwowych. Państwo jest właścicielem przedsiębiorstw i ich dochodów, może zatem przeznaczyć je na pokrycie wydatków publicznych. Nie ma więc powodów fiskalnych do sięgania przez państwo do dochodów i majątków obywateli . Jeżeli j ednak państwo decyduj e się na takie opodatkowanie, to czyni to głównie ze względów pozafiskalnych.

Zostaw Komentarz