Porady - Prawo karne, podatkowe. Księgowość i podatki.

Archive for the ‘Porady’ Category

postheadericon Teorie podatków

Poglądy na temat podatków zwykło się ujmować mianem teorii podaticów. Nie jest to podejście w pełni uzasadnione, ponieważ nie wszystkie z głoszonych poglądów dotyczą stricte zagadnień teoretycznych dotyczących budowy podatków oraz ich funkcji, a także skutków opodatkowania. Zwykło się też przyjmować, że teorie podatkowe są głoszone od dawna, począwszy od starożytności aż po czasy współczesne. Jeśli jednak bliżej przyjrzymy się owym teoriom, to z łatwością spostrzeżemy, że są one poświęcone różnym aspektom opodatkowania.

Czytaj dalej »

postheadericon WYBRANE ZAGADNIENIA WYDATKOWANIA PUBLICZNEGO

Zjawisko wzrostu wydatków publicznych. Prawo Wagnera. Przyczyny wzrostu wydatków publicznych. Skutki wzrostu wydatków publicznych. Inne problemy wydatkowania publicznego

Zjawisko wzrostu wydatków publicznych. Prawo Wagnera. W okresie kapitalizmu wolnokonkurencyjnego, w którym funkcje państwa sprowadzano do „nocnego stróża”, zabezpieczającego życie społeczne „…przed gwałtownym atakiem bądź to zewnętrznym, bądź wewnętrznym”, wydatki publi-czne miały niewielkie znaczenie. Zarówno nauka, jak i polityka zmierzały do ich maksymalnego ograniczenia, uznając w skrajnych przypadkach, że „każda cząstka wydatków, wykraczająca poza absolutną konieczność, nakazująca utrzymanie porządku społecznego oraz przygotowanie obrony przed obcym atakiem, stanowi marnotrawstwo i jest niesłusznym i dotkliwym obciążeniem nałożonym na publi-czność”. (Sformułowanie H. Parnella, cytowane za: H. Dalton, Nauka skarbowości, Warszawa 1948, s. 173).

Czytaj dalej »

postheadericon Liberalizacja polityczna

Stopniowa liberalizacja polityczna, demokratyzacja i decentralizacja zarzą-dzania oraz szerokie otwarcie Polski na Zachód zaowocowały w drugiej połowie lat siedemdziesiątych powrotem do koncepcji finansów publicznych, które obejmowały o wiele szerszy zakres, niż finanse publiczne w krajach z gospodarką rynkową. Stale rozszerzając swój zakres, finanse publiczne w Polsce zaczęły odgrywać coraz bardziej aktywną rolę w życiu społecznym i gospodarczym kraju.

Czytaj dalej »

postheadericon Podatek od nieruchomości

Jest pobierany na podstawie przepisów ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31, zm. Nr 101, poz. 444 i Nr 116, poz. 502 oraz z 1992 r. Nr 21, poz¦ 86), ponieważ wpływy z tego tytułu należą do dochodów budżetowych gmin.

Podatnikami podatku są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są: 1) właścicielami lub samodzielnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem, 2) posiadaczami, ewent. zarządzającymi nieruchomościami lub obiektami budowlanymi będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy, 3) posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości lub obiektów budowlanych należących do Skarbu Państwa lub gminy, 4) użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Czytaj dalej »

postheadericon Rodzaje podatków i ich klasyfikacja

Nie istnieje jeden tylko podatek, chociaż idea taka pojawiła się w przeszłości i była głoszona przez fizjokratów. Ze względów poznawczych, a także ze względu na różne właściwości podatków wyróżnia się Czytaj dalej »