Porady - Prawo karne, podatkowe. Księgowość i podatki.

Archive for the ‘Porady’ Category

postheadericon Opodatkowanie konsumpcji

Istota opodatkowania konsumpcji polega na przejmowaniu przez budżet określonej części materialnych zasobów pieniężnych osób w nawiązaniu do doko-nywania przez nie wydatków na zakupy dóbr lub korzystanie z usług innych podmiotów, bądź w nawiązaniu do faktu używania przez nie niektórych przedmiotów majątkowych. Rozróżnia się trzy grupy podatków konsumpcyjnych w zależności od tego, co stanowi przedmiot konsumpcji. Jest to opodatkowanie konsumpcji artykułów spożywczych, a ponadto są to podatki konsumpcyjne od usług oraz od używania dóbr nie będących artykułami spożywczymi oraz podatki konsumpcyjne od zakupu i używania dóbr trwałego użytku (./. Jaśkiewiczowa, Podatki konsumpcyjne, /w:/ System instytucji prawno-finansowych w PRL, t. III, Wrocław

Czytaj dalej »

postheadericon Wieloletnie planowanie finansowe

Zagadnienie wieloletniego planowania finansowego od wielu lat jest podnoszone zwłaszcza w nauce byłych państw socjalistycznych. Podkreślano, że ponieważ bilanse syntetyczne i finansowe są metodą koordynacji całości planów gospodarczych, słusznym jest postulat teoretyczny o konieczności odpowiednio długofalowego planowania finansowego. Za potrzebą opracowywania wieloletnich planów finansowych przytacza się następujące argumenty:

Czytaj dalej »

postheadericon Interpretacja prawa podatkowego

Niezwykle zwięzłą i trafną charakterystykę prawa finansowego dał R. Ma- stalski (Interpretacja prawa podatkowego. Źródła prawa podatkowego i jego wykładnia, Wrocław 1989, s. 11-12). Przyjął bowiem, że prawo finansowe związane jest z bezpośrednią działalnością państwa, dla której realizacji podejmuje ono określone środki. Jednym ze środków działania państwa jest pieniądz, a posługiwanie się nim przez państwo stanowi gospodarkę finansową w szerokim tego słowa znaczeniu. Gospodarka finansowa państwa regulowana jest przez prawo. Normy prawne regulujące tę gospodarkę, niezależnie od tego, czy zaliczymy je wszystkie do prawa finansowego, czy też zaliczymy do niego tylko te normy, które nie są objęte innymi gałęziami, mają zawsze na celu interes społeczny. Działalność finansowa regulowana jest przez prawo w interesie społecznym, a nie indywidualnym. Można zatem przyjąć – konkluduje R. Mastalski – że prawo finansowe reguluje zjawiska posługiwania się pieniądzem przez państwo, jego gromadzenia i rozdziału w celu realizacji zadań państwa. Prawo finansowe należy zatem do tych gałęzi prawa, gdzie dominuje interes społeczny (publiczny), a w stosunkach prawnych, jakie powstają w oparciu o jego normy, zawsze uczestniczy państwo. Jest to prawo, za którego pomocą państwo wkracza w życie społeczne w sposób bezpośredni.

Czytaj dalej »

postheadericon Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Zobowiązanie podatkowe należy do zobowiązań publiczono-prawnych. Od-powiedzialność za zobowiązania podatkowe określają przepisy ustawy o zobowią-zaniach podatkowych. Nie mają natomiast zastosowania przepisy kodeksu cywilnego, chociaż odpowiedzialność prawna za zobowiązania podatkowe jest w gruncie rzeczy odpowiedzialnością majątkową. Jej celem jest uzyskanie świadczenia podatkowego w wysokości ustalonej w zobowiązaniu podatkowym z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Ten rodzaj odpowiedzialności jest niezależny od odpowiedzialności karnej skarbowej, związanej z popełnieniem przestępstw lub wykroczeń skarbowych (patrz pkt 3.4.2.), ponieważ celem tej odpowiedzialności jest represja karna. Odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe nie należy również utożsamiać z możliwością przymusowej egzekucji administracyjnej świadczeń podatkowych. Stanowi ona bowiem formę wykonywania zobowiązań podatkowych w sposób przymusowy (patrz pkt 6.5.).

Czytaj dalej »

postheadericon Podatek dochodowy

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym: jego konstrukcja, wymiar i pobór nawiązują bardzo silnie do osoby podatnika. Pod względem podmiotowym konstrukcje opodatkowania dochodu mogą być bardzo różne, zależnie od tego kim jest podatnik, czym zajmuje się, skąd czeipie dochody itd. Daje się temu wyraz w odrębnych konstrukcjach podatków dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych, a także w specjalnych konstrukcjach prawnych dotyczących opodat-kowania niektórych osób prawnych (np. spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych) lub osób fizycznych (np. opodatkowanie małżonków).

Czytaj dalej »