Powstawanie zobowiązań podatkowych

postheadericon Powstawanie zobowiązań podatkowych

W świetle art. 5. o zobowiązaniach podatkowych istnieją dwa sposoby powstania zobowiązania podatkowego: 1) z chwilą doręczenie decyzj i ustalaj ącej wysokość zobowiązania, 2) bez uprzedniego doręczenia decyzji, z chwilą zaistnienia okoliczności, z którymi przepisy prawa łączą powstawanie takiego zobowiązania. Podział ten utożsamia się z dwoma sposobami powstawania zobowiązań podatkowych, tj. poprzez wymiar podatku oraz z mocy prawa (R. Mastalski, op.cit., s. 218-219). Nie są to ustalenia ścisłe.

Trzeba przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy wymiar podatku jest równoznaczny z ustaleniem zobowiązania podatkowego. Przez wymiar podatku rozumieć należy czynności polegające na obliczeniu jego wysokości lub wysokości poszczególnych jego elementów (np. podstawy opodatkowania, wyłączeń, zwolnień i ulg). Po pierwsze, wymiar podatku nie jest równoznaczny z ustalaniem zobowiązania podatkowego, jeśli jego treścią jest jedynie stwierdzenie (konkretyzacja podmiotowa) istnienia obowiązku podatkowego po stronie danego podmiotu (np. posiadacza psa) bez potrzeby dokonywania obliczenia wysokości podatku, ponieważ ta wynika z mocy prawa (ustawy, uchwały rady gminy). Po drugie, wymiar podatku nie jest równoznaczny z powstaniem zobowiązania podatkowego w drodze wydania i doręczenia decyzji podatkowej, ponieważ wymiaru (tj. obliczenia wysokości podatku) dokonują nie tylko organy podatkowe w drodze decyzji, lecz także inne podmioty, w tym sam podatnik lub płatnicy. Po trzecie, decyzję podatkową wydaje się nie tylko dla wymiaru podatku, lecz także w razie niewykonania przez podatnika zobowiązania podatkowego, mimo zaistnienia okoliczności, z którymi przepisy prawa łączą powstanie zobowiązania podatkowego.

Zostaw Komentarz