Przychód podatkowy

postheadericon Przychód podatkowy

Przychód podatkowy może pochodzić z różnych źródeł, np. z obrotu prawnego (sprzedaż towarów i usług), z czynszów, z kapitału, z nieruchomości, z wynagrodzenia za pracę itd. Dlatego też najczęściej stosuje się równocześnie kilka konstrukcji opodatkowania przychodu.

Podatek przychodowy spełnia istotne funkcje pozafiskalne. Szerokie ujęcie źródeł przychodu i stałe stawki podatkowe wprowadzały bowiem wiele niepra-widłowości społecznych, obciążając jednakowo różne podmioty. Podatki typu przychodowego są bardzo podatne na przerzucalność ciężaru podatkowego, a poza tym mogą występować w formach ukrytych (np. w cenach towarów i usług). Mimo tego obecnie obserwuje się renesans podatków przychodowych. Zwrot ku podatkom przychodowym zapoczątkowała w latach siedemdziesiątych XX w. polityka ekonomiczna R. Reagana (tzw. reaganoekonomika).

Podatek dochodowy poj awił się na przełomie XVIII i XIX w., a w niektórych państwach dopiero w XX w., aczkolwiek jego pierwowzorem jest konstrukcja podatku pogłównego. W opodatkowaniu dochodu widziano wiele zalet: powszechność opodatkowania, sprawiedliwość podatkową, uwzględnienie minimum egzystencji i warunków materialnych podatnika i jego rodziny, brak ingerencji państwa w działalność przynoszącą dochód.

Od samego początku konstrukcja podatku dochodowego nastręczała wiele kłopotów, wywodzących się przede wszystkim z ustalenia pojęcia dochodu podat-kowego. Na tym tle zarówno w nauce, jak i w praktyce pojawiły się różne teorie i rozwiązania prawne.

Zostaw Komentarz