Spory wokół prawnego charakteru budżetu

postheadericon Spory wokół prawnego charakteru budżetu

Problem, czym jest budżet z prawnego punktu widzenia oraz jakie rodzi on prawa i obowiązki jest od dawna rozpatrywany w nauce prawa finansowego. Poglądy poszczególnych specjalistów na ten temat są bardzo zróżnicowane.

W wielu krajach zachodnich prezentowany był pogląd, że budżet stanowi upoważnienie, udzielane corocznie rządowi przez parlament, do pobierania docho-dów i dokonywania wydatków. Jest więc to akt normatywny.

Po doświadczeniach niektórych państw z ustalaniem budżetu przez organy administracyjne, bez uchwalania go przez parlament (taka instytucja była np. w Prusach w latach 1862-1866), pojawił się pogląd, że budżet nie zawiera żadnych norm prawnych, gdyż nie wprowadza praw i obowiązków ogólnych. Jest więc typowym aktem administracyjnym.

W nauce kraj ów socj alistyczny ch dominował pogląd, że budżet j est ogólnym aktem prawnym, zawierającym dyrektywy skierowane do wszystkich jednostek państwowych, mające formę nakazów dotyczących realizowania dochodów i wydatków opartych na obowiązujących aktach prawnych oraz zakazów przekroczenia ustalonych limitów wydatków na dany rok.

L. Kurowski, J. Harasimowicz a także wielu innych Autorów prezentują pogląd o swoistym charakterze prawnym budżetu państwa. Według tych Auto-rów, budżet ma inny charakter prawny po stronie dochodów, a inny po stronie wydatków. Po stronie dochodów budżet państwa jest zbiorem przewidywań, sza-cunków, prognoz. Nie ma więc charakteru normatywnego, gdyż nie tworzy żad-nych praw i obowiązków.

Zostaw Komentarz