Szczególny charakter prawny budżetu

postheadericon Szczególny charakter prawny budżetu

Wychodząc od wyżej zaprezentowanych poglądów, zwłaszcza zaś od kon-cepcji swoistego charakteru prawnego budżetu oraz uwzględniając obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, iż budżet ma szczególny charakter prawny, który powoduje, że pomimo uchwalania go w formie ustawy różni się on znacznie od klasycznego aktu normatywnego. Składają się na to omówione niżej aspekty.

1)Będąc załącznikiem do ustawy budżetowej, budżet państwa jest jej częścią, ale tylko częścią nie powinien być więc identyfikowany w ustawą budżetową, jako całością. Podstawowa część ustawy budżetowej w większości zawiera ogólnie obowiązuj ące przepisy prawne, które uszczegóławiają, uzupełniaj ą a nawet zmieniają inne ustawy. Jest więc w tym sensie klasycznym aktem norma-tywnym.

2)Prawnego charakteru budżetu państwa nie należy wiązać przede wszy-stkim z jego ustawową formą. Uchwalanie budżetu przez parlament w formie ustawy tylko tym różni budżet uchwalany przez np. Radę Państwa, że zawiera dyrektywy (zadania) „…ze strony parlamentu dla rządu co do wielkości i źródeł pochodzenia dochodów budżetowych oraz wielkości i proporcji (przeznaczenia) wydatków budżetowych”. (M. Weralski, Prawny charakter budżetu państwowego. W: System instytucji prawno-finansowych PRL, t. III, Ossolineum 1982, s. 166).

3)Adresatami zapisów w budżecie państwa są organy administracji pań-stwowej wykonujące budżet.

Zostaw Komentarz