Urzędy i izby skarbowe

postheadericon Urzędy i izby skarbowe

Podstawowym aparatem wykonawczym Ministra Finansów są działające w terenie urzędy i izby skarbowe. Tworzą one jednocześnie organy pierwszej i drugiej instancji w postępowaniu podatkowym oraz w postępowaniu karnym skarbowym przed organami finansowymi, a także w postępowaniu egzekucyjnym świadczeń podatkowych.

W pierwszej instancji funkcjonują urzędy skarbowe. Jest ich w Polsce 320, a zakres ich właściwości terytorialnej określił Minister Finansów (Dz. U. z 1991 r. Nr 56, poz¦ 241, zm. Nr 116, poz. 501, z 1992 r. Nr 44, poz. 195, z 1993 r. Nr 69, poz. 334 i Nr 113, poz. 497). Na czele urzędu skarbowego stoi naczelnik urzędu, mianowany przez Ministra Finansów na wniosek dyrektora izby skarbowej.

Do zakresu działania urzędów skarbowych należy: 1) ustalanie i pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych, z wyjątkiem podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych 2) przyjmowanie zgłoszeń obowiązku podatkowego (rejestracja podatkowa) 3) wykonywanie kontroli w toku postępowania podatkowego w zakresie niezbędnym do ustalenia zobowiązania podatkowego 4) prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych skarbowych 5) orzecznictwo w pierwszej instancji w sprawach karnych skarbowych 6) wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, a także kar majątkowych w zakresie wynikającym z przepisów kodeksu karnego wykonawczego i ustawy karnej skarbowej.

W drugiej instancji funkcjonują izby skarbowe. Jest ich w Polsce 49, po jednej w każdym województwie. Na czele izby skarbowej stoi dyrektor izby. Mianuje go i jego zastępców Minister Finansów.

Do zakresu działania izb skarbowych należy: 1) nadzór nad urzędami skar-bowymi, 2) planowanie środków budżetu państwa na dotacje i dysponowanie nimi w zakresie i na zasadach określonych przez Ministra Finansów oraz analizowanie prawidłowości wykorzystywania dotacji 3) orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatkowych i innych należności budżetowych, karnych skarbowych oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i kar majątkowych.

Urzędy i izby skarbowe mają prawo żądać od jednostek gospodarczych planów, bilansów, sprawozdań i innych materiałów niezbędnych do kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem.

Zostaw Komentarz