Zaliczki i przedpłaty na poczet podatków

postheadericon Zaliczki i przedpłaty na poczet podatków

Inną formą zapewnienia realizacji zobowiązania podatkowego stanowią zaliczki i przedpłaty na poczet podatków. Zaliczkami nazywane są sukcesywne wpłaty na poczet przyszłej należności podatkowej, których wysokość powinna być ustalana w sposób pozwalający na zapłatę w ciągu roku takiej kwoty należności podatkowych, która w miarę możliwości odpowiadałaby swą wysokością kwocie ustalonego później zobowiązania podatkowego. Zaliczki na poczet podatków są formą poboru należności podatkowych w tych podatkach, w których ustalenie podstawy obliczenia podatku (anastępnie – wysokości zobowiązania podatkowego) możliwe jest dopiero po upływie roku podatkowego.

Obowiązek zapłaty zaliczek wynika bezpośrednio z poszczególnych ustaw podatkowych (np. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), bądź też może być wprowadzony przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia, określającego jednocześnie zasady obliczania tych zaliczek. Natomiast wysokość zaliczek może być ustalana przez organ podatkowy w drodze decyzji lub przez samego podatnika, o ile jest do tego uprawniony na mocy przepisu prawa szczególnego. Zaliczki podlegają zarachowaniu i rozliczeniu po ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego. Do zaliczek stosują się w pełni przepisy dotyczące terminów i sposobów zapłaty oraz konsekwencji prawnych z tym związanych.

Przedpłaty na poczet podatków to mechanizm poboru należności podatkowych, polegający na zobowiązaniu określonej kategorii dłużników stosunków cywilnoprawnych, aby przy zapłacie długu potrącali swoim wierzycielom – będącym jednocześnie podatnikami – określone kwoty na poczet podatków, jakie ci ostatni mają uiszczać, a następnie wpłacali potrącone kwoty na rachunek organu podatkowego.

Zostaw Komentarz