Założenia polityki społecznej

postheadericon Założenia polityki społecznej

-politykę w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i turystyki,

-założenia systemu szeroko rozumianych świadczeń społecznych (emerytury i renty, zasiłki rodzinne, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, pielęgnacyjne, opiekuńcze, wychowawcze i inne zasiłki z ubezpieczenia społecznego, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki z pomocy społecznej, stypendia itp.),

-zamierzenia dotyczące ochrony pracy i świadczeń pracowniczych,

-założenia polityki finansowej państwa, w tym:

-założenia polityki cenowej,

-założenia i instrumenty polityki dochodowej,

-założenia polityki budżetowej.

„Założenia powinny też określać prognozowane wielkości podstawowych zmiennych makroe-konomicznych. Ułatwia to ocenę skutków planowanych przedsięwzięć i zmian systemowych propo-nowanych w założeniach” – W.Misiąg, E.Suchocka-Roguska, S.Tymiński, Polski system budżetowy, Warszawa 1992, s.83.

Bilans finansów publicznych – ujmuje wszelkie przepływy pieniężne, zarówno wewnątrz sektora finansów publicznych, jak i wpływy do tego sektora i wypłaty z niego.

Skonsolidowany bilans systemu bankowego jest syntetycznym obrazem polityki pieniężnej państwa. Przedstawia on pasywa i aktywa banków, przy czym do pierwszych zalicza się: wielkość obiegu gotówkowego i wysokość depozytów, do drugich zaś: wielkość rezerw dewizowych systemu bankowego, kredyty dla podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych i sektora publicznego oraz tzw. inne aktywa. Plan ten obrazuje wielkość emisji pieniądza i sposób wprowadzania go na rynek.

Bilans płatniczy – jest zestawieniem obrotów dewizowych między krajem a zagranicą, ukazują-cym zmianę poziomu rezerw dewizowych.

Zostaw Komentarz