Zasada jedności budżetu

postheadericon Zasada jedności budżetu

Zasada jedności budżetu postuluje, aby budżet państwa ujmowany był w jeden całościowy akt prawny. Klasycznym odstępstwem od tej zasady jest ustalanie kilku różnych budżetów, co ma lub miało miejsce w wielu państwach zachodnich. „Jedność budżetu na ogół bywa rozumiana jako ideał, do którego należy dążyć, zważywszy prostotę tego rozwiązania” (P.M.Gaudemet, Finanse publiczne, Warszawa 1990,s.200). Rzadko kiedy ten ideał możliwy jest do osiągnięcia.

Najpełniejsze uzasadnienie zasady jedności w podręcznikach polskojęzycz-nych można znaleźć w wielokrotnie już cytowanej pracy P.M. Gaudemet, Finanse publiczne, Warszawa 1990,s.202-203. Autor pisze w niej m.in., że przestrzeganie zasady jedności budżetu zapewnia następujące korzyści:

„1) umożliwia łatwą orientację, czy budżet jest rzeczywiście zrównoważony eliminuje potrzebę badania rozlicznych dokumentów, wystarczy bowiem porównać ogólną sumę wydatków i ogólną sumę wpływów, zapisanych w jednym dokumencie

2)eliminuje rachunki pozabudżetowe, które często nie są publikowane, a czasami również nie są autoryzowane przez Parlament… 3)eliminuje zjawisko pozornych oszczędności, które powstają „na papierze” w konsekwencji transferu wydatków z jednego budżetu do innego, zwiększa przejrzystość i rzetelność dokumentów budżetowych oraz pozwala ujawnić sztu-czność stanów równowagi osiąganych dzięki technice debudżetyzacji

4)uwidacznia w sposób jednoznaczny globalną kwotę wydatków państwa, co ma istotne znaczenie dla porównań tej kwoty z wysokością dochodu wewnętrznego brutto albo z wydatkami publicznymi innych państw

5)umożliwia władzom budżetowym ocenę użyteczności i względnej pilności różnorodnych wydatków i dokonanie na tej podstawie racjonalnych wyborów w materii wydatkowej”. c)Zasada jedności w obowiązującym Prawie budżetowym

Na podstawie wykładni przepisów całego Prawa budżetowego można uznać, że ustawodawcajest zwolennikiem zarówno zasady jedności budżetu państwa, jak i budżetów gmin. Pomimo bowiem dopuszczalności różnych form gospodarki budżetowej netto, art. 34, ust.2 obowiązującego Prawa budżetowego stanowi, że ustawa budżetowa obejmuje również (poza właściwym budżetem państwa), zesta-wienie dochodów i wydatków państwowych jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz plany dochodów i wydatków państwowych funduszów celowych.

Otym, że nasz Ustawodawca jest zwolennikiem zasady jedności budżetu świadczy fakt, że wojewódzkie i gminne agendy budżetu państwa, w postaci budżetów wojewodów i planów finansowych dla zadań z zakresu administracji państwowej zlecanych gminie, są uchwalane przez Parlament w podziale na działy

iwojewództwa (budżety wojewodów) oraz na poszczególne ministerstwa, działy oraz dochody związane z zadaniami zlecanymi (plany finansowania zadań zlecanych gminom). W tej sytuacji pozostawiane poza uchwalonym budżetem państwa szczegółowego podziału budżetu wojewodów oraz planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zlecanych gminie należy traktować niejako zaprze-czenie zasady jedności budżetu państwa, lecz jako rozwiązania łagodzące tę zasadę.

Natomiast analiza tej sytuacji z punktu widzenia jedności budżetu gminy skłania do stwierdzenia, iż występowanie na szczeblu gminy, obok jej własnego budżetu, planu finansowania zadań państwowych, łamie zasadę jedności budżetu gminy.

Zostaw Komentarz