ZASADY BUDŻETOWE W NAUCE ! PRAWIE BUDŻETOWYM

postheadericon ZASADY BUDŻETOWE W NAUCE ! PRAWIE BUDŻETOWYM

Pojęcie zasad budżetowych oraz ich stosunek do prawa budżetowego i praktyki. Katalog podstawowych zasad budżetowych. Zasada powszechności. Zasada jed-ności. Zasada niefunduszowania. Zasada szczegółowości a klasyfikacja budżeto-wa. Zasada równowagi budżetowej.

Pojęcie zasad budżetowych oraz ich stosunek do prawa budżetowego i praktyki. Zasady budżetowe są to postulaty nauki pod adresem ustawodawstwa i praktyki, dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania gospodarki budżetowej, w celu optymalnej realizacji jej zadań.

Zasady budżetowe są więc wytworem świadomości ludzkiej. Ich katalog jest różny w zależności od koncepcji autorów, szczegółowości ujęcia zagadnienia, ustrojowej i organizacyjnej formy państwa. Ich przegląd przedstawimy w rozdz.6.2. Zasady budżetowe, co podkreśla wprost J.Harasimowicz (Finanse i prawo finansowe, Warszawa 1977,s.58), istnieją niezależnie od stopnia ich zasto-sowania w praktyce, a nawet możliwości takiego zastosowania, czy stopnia ich słuszności. W nieco innym ujęciu zasady budżetowe można rozpatrywać jako pożądane cechy budżetu i gospodarki budżetowej. Dlatego należy je wyraźnie odróżniać od cech niezbędnych, które decydują o istnieniu budżetu i gospodarki budżetowej i winny znaleźć odbicie w ich definicjach.

Pasjonującym problemem jest stosunek zasad budżetowych do prawa budże-towego i praktyki budżetowej. Czasami zdarza się, iż ustawy zapisują wprost określoną zasadę budżetową, która staje się wówczas nakazem prawa.

Wiele takich zapisów możemy znaleźć zwłaszcza w obowiązującej ustawie z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym, która zawiera m.in. zapisy, że „budżet (gminy – dod.-E.R.) jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy”, „wydatki budżetu (gminy – dod.E.R.) nie mogą przekraczać docho-dów”, „gospodarka finansowa gminy jest jawna”. Najczęściej jednak tak się nie dzieje, a stosunek prawa do określonych zasad budżetowych trzeba ustalać drogą wykładni. Wówczas może okazać się, iż ustawodawca jest zwolennikiem danej zasady budżetowej, lecz z jakichś powodów nie wyraził jej expressis verbis (często dzieje się tak z zasadą powszechności budżetu, czy zasadą niefunduszowania). Czasami zdarza się , że ustawodawca celowo nie zamieszcza w przepisach danej zasady budżetowej, chociażby był przekonany ojej słuszności, aby nie krępować swobody manewru organom ustawodawczym, bądź wykonującym budżet (ta syty-

Zostaw Komentarz