Zasady opracowywania projektu budżetu państwa

postheadericon Zasady opracowywania projektu budżetu państwa

Budżet państwa jest wyrazem i instrumentem realizacji polityki społeczno – gospodarczej państwa. Dlatego opracowanie założeń tej polityki stanowi wstępny etap prac nad projektem budżetu. Założenia polityki społecznej i gospodarczej państwa są opracowywane przez Ministra – Kierownika Centralnego Urzędu Pla-nowania wspólnie z Ministrem Finansów i zainteresowanymi ministrami. Są one uchwalane przez Radę Ministrów i przedkładane Sejmowi oraz Senatowi do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Założenia te winny zostać uchwalone przez Sejm do 20 października jeżeli ten termin nie zostanie dotrzymany, wówczas projekt budżetu państwa na rok następny opracowywany jest w oparciu opropozycje założeń przedstawionych Sejmowi przez Radę Ministrów. W oparciu o powyższe założenia, Minister Finansów określa szczegółowe zasady, tryb i terminy opracowania materiałów do projektu budżetu państwa (tzw. nota budżetowa).

Materiały do projektu poszczególnych części budżetu opracowują właściwi ministrowie. Minister Finansów włącza do tego projektu dochody i wydatki Kan-celarii Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku sporów

-Minister Finansów przedstawia stosowne problemy do roztrzygnięcia Radzie Ministrów. Na tym etapie, Minister Finansów ustala także proponowane subwencje ogólne dla gmin i ich zbiorczą kwotę włącza do projektu budżetu państwa oraz włącza do tego projektu wydatki związane z poręczeniami udzielonymi przez Radę Ministrów lub Ministra Finansów i zobowiązaniami Skarbu Państwa wynikającymi z ustaw.

Tak opracowany projekt budżetu państwa (i całej ustawy budżetowej) trafia na obrady Rady Ministrów, która winna go uchwalić i przekazać wraz z uzasad-nieniem Sejmowi i Senatowi do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

– dochody budżetu państwa w podziale na ważniejsze źródła tych dochodów,

– wydatki budżetu państwa w podziale na poszczeglne części obejmujące jednostki wymienione w art.9 ust.2 i 3, a w ramach części w przekroju działów klasyfikacji budżetowej,

– podział kwot, o których mowa w art.6 ust.l, na działy i województwa,

– wydatki budżetu państwa na zadania zlecone gminom w podziale na ministerstwa zlecające te zadania i na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej oraz dochody związane z tymi zadaniami,

– nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu państwa i przewidywane jej przeznaczenie lub niedobór budżetu państwa oraz źródła jego pokrycia,

– kwotę subwencji ogólnych dla gmin w ujęciu zbiorczym,

– kierunki prywatyzacji majątku państwowego oraz przeznaczenia środków uzyskanych z tego tytułu,

– wielkość przyrostu zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów.

– zestawienie dochodów i wydatków państwowych jednostek gospodarki pozabudżetowej,

– plany dochodów i wydatków poszczególnych państwowych funduszów celowych,

– limity zatrudnienia (etatów), w wypadku gdy zamierza się im nadać charakter dyrektywny.

– przewidywane wykonanie budżetu państwa za rok poprzedzający rok budżetowy,

– prognozy dotyczące podstawowych wielkości makroekonomicznych (produkcja, zatrudnienie, dochód narodowy, obroty handlu zagranicznego, inwestycje, spożycie, ceny, dochody ludności oraz koszty, akumulacja finansowa oraz zysk jednostek gospodarczych),

– objaśnienie założeń projektu budżetu państwa,

– bilans finansów sektora publicznego,

– bilans płatniczy,

6)prognozę stanu należnos’ci i zobowiązań Skarbu Państwa na początek i koniec roku budżeto-wego oraz szacunek zaangażowania budżetu państwa, związanego z inwestycjami finansowanymi ze środków budżetowych i z tytułu poręczeń Rady Ministrów lub Ministra Fiansów.

Oile Rada Ministrów z ważnych przyczyn nie może przedstawić Parlamen-towi projektu ustawy budżetowej w podanym wyżej terminie, winna przedstawić projekt ustawy o prowizorium budżetowym, wraz z uzasaadnieniem.

Obowiązujące prawo budżetowe określa, iż prowizorium budżetowe winno zawierać niezbędne dane o dochodach i wydatkach budżetu państwa na rok budże-towy lub na określoną jego część w układzie i w szczegółowości umożliwiającej funkcjonowanie państwowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz upoważnienie do zaciągania kredytu bankowego oraz emisji obligacji, bonów skarbowych i innych papierów wartościowych.

Zostaw Komentarz