Zasady prawa finansowego

postheadericon Zasady prawa finansowego

Nauka finansów od dawna wysuwała pod adresem praktyki szereg postulatów, które zwykło się określać mianem zasad finansowych. Najwcześniej i najszerzej objęły one gospodarkę budżetową (tzw. zasady budżetowe) i system podatkowy (tzw. zasady podatkowe). Będzie o nich mowa w dalszej części podręcznika.

W prawie i nauce socjalistycznej recypowano wiele tradycyjnych zasad finansowych oraz wykształcono nowe, typowe dla gospodarki planowej. Pojawiły się także katalogi zasad obiegu pieniężnego i kredytu oraz zasad systemu finansowego przedsiębiorstw uspołecznionych. Podjęto również próby pewnych uogólnień, formułując zasady socjalistycznej gospodarki finansowej (np. L. Kurowski, op.cit., s. 18-24 wymieniał zasady: służebnej i aktywnej roli finansów, centralizmu demokratycznego, jedności równowagi, gospodarności, podporządkowania wy-znaczeniom, ewidencji, kontroli i analizy), zasady polityki finansowej (np. M. Werałski, op.cit., s. 93 i nast. wyróżniał zasady: wszechstronnego rozwoju materialnego i kulturalnego społeczeństwa, sprawiedliwego podziału dochodu narodowego, planowości, tworzenia rezerw, jedności, efektywności, udziału mas, jawności, legalności, stabilności, fachowości, taniości, i prostoty) i zasady ogólne prawa finansowego (np. C. Kosikowski, Zagadnienie zasad wyodrębnionych gałęzi prawa socjalistycznego /na przykładzie prawa finansowego PRL/, ZN UL, seria I, 1973, Z- 99, s. 231 – wymieniał zasady: planowości, jawności, gospodarności, dyscypliny finansowej, stymulacyjności, zróżnicowania sektorowego).

Zostaw Komentarz