Zasady wykonywania budżetu państwa

postheadericon Zasady wykonywania budżetu państwa

W trakcie wykonywania budżetu państwa szczególna rola przypada Radzie Ministrów, Ministrowi Finansów oraz ministrom i wojewodom (w ramach właści-wych im części budżetu).

Rada Ministrów: sprawuje ogólny nadzór nad wykonywaniem budżetu państwa, wydaje wytyczne dla organów administracji państwowej w sprawie zasad realizacji tego budżetu, ustala wykaz wydatków budżetu państwa, do których nie stosuje się zasady wygasania kredytów z końcem roku.

Minister Finansów: sprawuje ogólną kontrolę realizacji dochodów i wydat-ków oraz utrzymania równowagi budżetowej w budżecie państwa, może zaciągać kredyty w bankach, emitować obligacje i bony skarbowe, nabywać i zbywać nieskarbowe papiery wartościowe, blokować planowane wydatki w zakresie całego budżetu państwa, przenosić planowane wydatki między działami i częściami, dysponować, z upoważnienia Rady Ministrów, rezerwą budżetową, opiniować projekty aktów prawnych, których skutkiem finansowym może być zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów budżetu państwa. Minister Finansów ustala też szczegółowe zasady i tryb wykonywania budżetu państwa, zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej (w porozumieniu z Prezesem GUS), zasady prowadzenia rachunkowości budżetowej przez określone jednostki (w tym także gminy).

Zostaw Komentarz