Zeznania i deklaracje podatkowe

postheadericon Zeznania i deklaracje podatkowe

Surogatami rejestracji podatkowej są: zgłoszenie obowiązku podatkowego oraz zeznania i deklaracje podatkowe, przy czym dwie ostatnie formy występowały również obok zgłoszenia obowiązku podatkowego.

Instytucja zgłoszenia obowiązku podatkowego dotyczyła podatków obrotowych, które po lipcu 1993 r. zostały zastąpione podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Jak omówiono to wyżej w tym zakresie wprowadzono nowe zasady rejestracji podatników. Instytucja zgłoszenia obowiązku podatkowego pozostaje więc w formie zanikającej jedynie w odniesieniu do podatników, którzy są objęci tzw. szczególnym nadzorem podatkowym (rozporządzenie Ministra Finansów z 22 lutego 1982 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru, Dz. U. Nr 9, poz¦ 68 oraz z 1991 r. Nr 112, poz. 488 i z 1992 r. Nr 32, poz. 136). Jest on sprawowany przez urzędy kontroli skarbowej w stosunku do producentów wyrobów alkoholowych i piwa. Podmioty te są obowiązane co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności przesłać właściwemu urzędowi kontroli skarbowej zgłoszenie rozpoczęcia tej działalności, zamieszczając w nim dane określone w przepisach prawnych.

W odniesieniu do podatników korzystających z karty podatkowej zgłoszenie obowiązku podatkowego zastępuje wniosek podatnika o przyznanie prawa do opłacania podatków w formie karty podatkowej.

Zostaw Komentarz