Źródła prawa finansowego

postheadericon Źródła prawa finansowego

Problematyka źródeł prawa finansowego zasługuje na odrębne omówienie, aczkolwiek z natury rzeczy wywodzi się ona w swej podstawie z ogólnych ustaleń teorii prawa, a zwłaszcza teorii legislacji. Źródłami prawa finansowego zajmujemy się w ich znaczeniu formalnym, tj. aktami prawotwórczymi podjętymi w wymaganej formie przez kompetentny organ i w zakresie odpowiadającym zakresowi jego kompetencji prawotwórczych.

W przeszłości akty normatywne z dziedziny prawa finansowego służyły jako przykłady negatywnej oceny stanu polskiej legislacji. Nie zawsze były to jednak oceny obiektywne, zwracające uwagę na to, że: 1) prawo finansowe posiada nieostro oznaczony zakres przedmiotowy, co utrudnia również ścisłe określenie przedmiotu legislacji finansowej 2) w prawie finansowym występuje podział na względnie samodzielne działy, co sugeruje niejednolitość prawa finansowego i konieczność odrębnych regulacji prawnych w obrębie poszczególnych jego działów 3) prawo finansowe nie posiada normatywnie uregulowanej części ogólnej, chociaż posługuje się szeregiem specyficznych tylko dla siebie instytucji finanso-

wych, wspólnych dla poszczególnych działów prawa finansowego 4) prawo finansowe nie ma skodyfikowanych zasad ogólnych, chociaż są one formułowane w nauce prawa finansowego i dotyczą trwałych rozwiązań i instytucji prawno-finansowych.

Zostaw Komentarz